تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

انقلاب صنعتی

به بهانه روز کارگر

امروزه در تعاریف و تقسیم بندی های متداول در ادبیات کار و کارگر و نیروی انسانی؛ کارگران را از بخش اعظمی از نیروهای کار در جامعه و منابع نیروی انسانی در ادارات و سازمان ها جدا می نمایند که شاید این تقسیم بندی و تفکیک به لحاظ نوع فعالیت  و…