تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

بازنمایی، فرهنگ منجی گرایی، پیش گویی، ادیان ابراهیمی

بازنمایی مفهوم”منجی” در پیش گویی آخرالزمان در ادیان ابراهیمی

آخرالزمان گرایی به عنوان یک نظام معنایی شامل مفهوم، زبان و بازنمایی در بین ادیان ابراهیمی تبدیل به یک فرهنگ و جنبه عمومی پیدا کرده است. درهمین راستا، نظام معنایی آخرالزمان گرایی، متاثر از پیش گویی در مورد ویژگی ها و خصوصیات این دوران ،…