تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

تبیین

جهاد تبیین

مقام معظم رهبری فرمودند . می‌ترسم کسانی که در جهاد تبیین مشارکت نمی‌کنند جزو خاذلین قرار بگیرند*