تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

تروریسم

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-25

يكي ديگر از اشكال اقدامات تروريستي كه تأسیسات حفاظت شده و كل منطقه و حتي كشور را مي‏تواند مورد تهديد قرار دهد پديده نو ظهور «بيوتروريسم» است. بيوتروريسم به معني انجام عمليات تروريستي به وسيله عوامل بيولوژيكي مي‏باشد. اين عوامل شامل…

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل 24

قبلاً در بحث گونه‌شناسي حريف از تروريست ‏ها به‏ عنوان يكي از شش گونه بازيگران اصلي و تهاجمي ‏حفاظت نامبرده شده و توضيحاتي داده شده است. لكن در اين بخش به‌دليل اهميت موضوع در مورد تروريست و اقدامات تروريستي راه‌بردهاي ضدتروريستي تبيين…