تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

تصادف

داستان های واقعی -2

در ساعت 1830 مورخه 22/9/1357 دو دستگاه خودرو شخصى كه يكى از آنان پژو به شماره 35328ـ تهران ل بود در خيابان آيزنهاور با يكديگر تصادف نمودند كه به خودرو ديگر مبلغ 60000 ريال خسارت وارد گرديد و افسر راهنمائى ...