تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

توسعه

راهبردهاي تقویت ارتباط بین بودجه و برنامه هاي توسعه

در برنامه هاي توسعه، بودجه به عنوان آئينه تمام نماي برنامه ها و فعاليت هاي دولت براي يك سال مالي است. بودجه درواقع چشم انداز دولت در انتخاب مسير توسعه، شيوه و محل تأمين منابع است. طبق نتايج به دست آمده در اين گزارش؛ ضعف عملكرد، غفلت از…