تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

جاسوس

صنعت توریسم و جاسوسی، فرصت ها و تهدیدات

همگان آگاهند در سطح بین الملل و مراودات کشورها اصل بر منافع و تامین آن است و دیپلماسی کشور نیز حول این مهم فعالیت دارد. بنابراین موضوعی به نام جاسوسی در غالب صنعت توریسم یا توریست یا گردشگر بیگانه و خارجی را بایستی در ظرف مناسبی تعریف نمود،…

خاطرات جاسوس انگليسي در کشورهای اسلامي

جاسوس انگليسي در اين خاطرات از مأموريتش به كشورهاي مصر، عراق، ايران، ... و هدفش از اين مأموريت كه جمع آوري اطلاعات كافي به منظور جستجوي راه هاي درهم شكستن اراده مسلمانان و نفوذ در کشورهای اسلامی بوده، پرده بر می دارد و از مسائلي كه در اين…