تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

جاه

مال و جاه

حافظ اَر بر صدر ننشیند...، ز عالی‌ مشربی است...! عاشقِ دُردی‌کِش...، اَندر بندِ مال و جاه نیست