تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

جمع اوری

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-26

تجربه نشان داده است كه تأسیسات طبقه بندي شده همواره براي حريف يك هدف عملياتي محسوب مي‏شود.‏ دشمن اعم از سرويس‏هاي اطلاعاتي يا تروريست ‏ها و خراب‌كاران براي اقدامات خراب‌كارانه يا اطلاعاتي بر روي تأسیسات طبقه ‏بندي ‏‏شده نياز به جمع آوري…