تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

جنس قاچاق

قاچاق و ویژگی های آن (بخش ششم)

واقعیت موجود آن است که علل و ریشه های قاچاق کالا و ارز در کشور را باید در سیاستگذارهای غلط اقتصادی و تجاری، وضع قوانین مخل تولید و سرمایه گذاری، برخورد های ناکافی قضایی و اجرایی و نظارتی در حمایت از تولید، بخشی نگری و ناهماهنگی و در نهایت…