تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

حاکمیت،  حاکمیت ملی،  سازمان های بین المللی،  جهانی شدن

سازمان های بین المللی و تاثیر آن بر تحول مفهوم حاکمیت ملی

يكي از مفاهيم بنيادي در مطالعه ي حكومت ها در جغرافیای سیاسی، مفهوم حاكميت ملي و شناسايي تاثیر سازمان های بین المللی دركاهش يا افزايش توان حكومت ها است. در دوران معاصر دولت ها ديگر تنها بازيگران فعال بین المللی نیستند و بازيگران مختلف ديگر…