تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

خطر

تورم و زایش 35 نابسامانی

عامل ساختاری دراقتصاد ایران، متأثر از بودجه ‌و سیاست های اقتصادی کشور! با منشأ استقراض - دولت ها ازبانک ها-، نتیجه سیاست  چاپ پول بدون پشتوانه! که بالنتیجه‌، موجبات کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم وغارت عمومی ( به اصطلاح قانونی و اقتصادی )…