تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

خندیدن

لبخند بزن برادر

لبخند و خندیدن یکی از چاشنی های ماندگار مهمات رزمندگان دفاع مقدس بود . در اینجا با بهره گیری از خاطرات واقعی رزمندگان به برخی از این لبخندها اشاره می شود.