تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

دادگاه

کوه به کوه نمی رسه آدم به آدم می رسه-قسمت پایانی

قبل از انقلاب مادری چون دخترش مورد اذیت و آزار پسر تیمسار قرار گرفته به کلانتری مراجعه میکند تیمسار هم با مراجعه به کلانتری توسط رئیس آنجا کتک خورده و قرار می شود حکم اعدام برای رئیس کلانتری صادر گردد ولی ... و اکنون پایان ماجرا