تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

دفاع مقدس

تهدید و فرصت های شهادت

تهدیدات و آسیب هایی که شهادت مردان بزرگ می تواند جامعه اسلامی و متولیان مقاومت را دچار تزلزل و سستی در مبارزه کند، چیست؟ فرصت های که در این رابطه می توان نام برد کدام است؟ این یاداشت به برخی از این موارد می پردازد.

لبخند بزن برادر

لبخند و خندیدن یکی از چاشنی های ماندگار مهمات رزمندگان دفاع مقدس بود . در اینجا با بهره گیری از خاطرات واقعی رزمندگان به برخی از این لبخندها اشاره می شود.