تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

دکارت

نگاهی تفسیری بر کتاب:  گفتار در روش درست راه بردن عقل  – 2

آنچه در بخش اول این نوشتار مورد توجه و تمرکز جدی قرار گرفت این فراز از نوشته های رنه دکارت بود که:  اساسا به دلیل محدود و محصور بودن دایره معرفت انسانها، نباید به موضوعات مختلف نگاهی شتابزده و ساده داشت لذا منطبق با این نگاه دکارت تلاش می…

نگاهی تفسیری برکتاب: گفتار در روش درست راه بردن عقل

دکتر ابراهیم اخلاصی پژوهشگر و محقق نگاهی بر کتاب گفتار در روش درست راه بردن عقل اثر دکارت انداخته و معتقد است این کتاب یک اثر زیبا و بی نظیر فلسفی است که در سال 1637 منتشر شده است و بعدها در ایران توسط محمد علی فروغی در 136 صفحه ترجمه و…