تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

روادید

وضعیت گردشگری در ایران بعد از لغو روادید برای 33 کشور

تصمیم ایران برای تعلیق روادید برخی کشورها حاکی از آن است که تهران با توجه به لغو روادید کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در تلاش است تا روند عادی سازی روابط اقتصادی و گردشگری با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را تسریع بخشد.