تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

شوالیه مالتا

شناخت مدیریت جهان 2

در بخش قبلی گفته شد در مدیریت جهانی اعتقاد بر این است که پاپ معصوم و جانشین خدا برروی زمین است و حاکمیت او، حاکمیت الهی است، او وارث امپراطوری روم باستان، پیش از مسیحیت و امپراطوری جدید جهان و پایتخت آن واتیکان، و به نوعی جهان متعلق به اوست…