تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

شیرو خورشید

داستان های واقعی -5

والا حضرت شاهدخت شمس پهلوى مطالب زير را به چاكر فرمودند كه بشرفعرض مبارك ملوكانه برسد: «؟؟؟؟؟ مديرعامل سابق جمعيت شير و خورشيد سرخ ميانه كه مدت هفده سال سمت مزبور را عهده دار بود اخيرا به جرم معاونت با دكتر ؟؟؟؟؟ پزشك بيمارستان شيروخورشيد…