تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

صدور

علل و عوامل مشکلات پیش آمده در تجارت نفت میان ایران و چین

بازارهای نفت در انتظار نتایج حاصل از کاهش صادرات نفت خام ایران به چین بسر می برند. این در حالی است که نرخ نفت تقریبا از ابتدای سال تاکنون در میان تنشهای منطقه ای و نظارت بر عملکرد اقتصادهای جهانی تغییری نیافته است.