تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

عصر پهلوی

نود چهار نوع از شکنجه های عصر پهلوی-4

آویختن انسان متهم یا مجرم، یکی از شکنجه های رایج در دوران تاریخ است اولین بار در تاریخ مدون، آویختن در کتیبه داریوش ذکر شده است که مینویسد .......( او را آویختم) در زمانهای قدیم از دیوار آویختن - از درخت آویختن بالای دار یا چوب آویزان کردن…