تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

فلسفه

نگاهی تفسیری برکتاب: گفتار در روش درست راه بردن عقل

دکتر ابراهیم اخلاصی پژوهشگر و محقق نگاهی بر کتاب گفتار در روش درست راه بردن عقل اثر دکارت انداخته و معتقد است این کتاب یک اثر زیبا و بی نظیر فلسفی است که در سال 1637 منتشر شده است و بعدها در ایران توسط محمد علی فروغی در 136 صفحه ترجمه و…

نگاهی به کتاب چیستی علم-1

نویسنده این کتاب آلن اف. چالمرز، مترجم سعید زیبا کلام و از انتشارات سمت می باشد که در 14 فصل و 215 صفحه تنظیم و تدوین گردیده است، چالمرز هدف از نوشتن این کتاب را قابل فهم بودن مساله علم و روشن ساختن نظریات مختلف دانسته است و در تمامی مراحل…