تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

فونبال

طرح نتیجه‏ گرایی در فوتبال

این طرح قدمی در جهت شفاف سازی و پاسخگوئی و تنظیم بهتر روابط باشگاه و بازیکن در موضوع دستمزدها و قراردادهای فوتبالی بوده و امیدوار است بتواند با کمک صاحبنظران و کارشناسان فوتبالی الگویی برای رفع برخی مشکلات در این رابطه باشد