تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

قاچاق

قاچاق و ویژگی‌های آن – قسمت چهارم

قاچاق پدیده مذمومی در ایران است که مرزهای اقتصادی و گمرکی کشور را مورد تهدید جدی و مستمر قرار داده است و مانع از بهره‌گیری مناسب از توانمندی ‌ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل گردیده است،.... کاری مشترک از دکتر ریاحی و دکتر اخلاصی

قاچاق و ویژگی‌های آن – قسمت اول

قاچاق مفهوم عمیق دیگری به نام نهان فروشی دارد که ورود آن به کشور یا معامله، از طرف دولت ممنوع و فاقد مجوز است، در علم اقتصاد نیز به صورت مشخص به ورود و خروج کالا که به شکل پنهانی از مرزهای کشور وارد یا خارج می گردند قاچاق گفته می شود.