تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

مفهوم

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-11

سازمان ‏ها و تشكيلات اداري، نظامي، اطلاعاتي و... براي انجام وظايف و تداوم كار كردها، فعاليت ‏ها و نگهداري اسناد، تجهيزات و امكانات خود به فضاهاي خاصي نياز دارند كه بر اساس اين نيازمندي ‏ها در محدوده معيني اقدام به احداث ساختمان و ابنيه…

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-5

حفاظت از منظر شكلي مفهومي سيال دارد كه با نگرش ‏هاي متفاوت و بر اساس ارزش ‏هاي متنوع مورد توجه قرار مي‏گيرد ولي از نظر ماهوي همه نسبت به اهميت حفاظت به ‏عنوان يك مولفه موثر در ايجاد امنيت اتفاق نظر دارند هر چند كه «اقدامات حفاظتي» از نظر…