تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

مناطق مركزي

آثار و پیامدهاي اقتصادي و امنیتی بحران آب در کشور

كم آبي و بحران آب در كشور با توجه به خشك سالي هاي اخير و بحراني بودن ذخاير آب شيرين كشور، مي تواند مشكلات كليدي پيشرِوي اقتصاد ايران قرار دهد. عدم رشد توليد، كاهش و توقف فعاليت پالايشگاه هاي مناطق مركزي ايران، كاهش توليدصنايع آب بَر مانند…