تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

نابهنجاری

آشنایی با فرقه و جریان ها1

در ابتدا باید دانست فرقه یعنی بروز نابهنجاری و خلاف جریان درستی و نیکی حرکت کردن است. لذا در یک کلام خلاف واقعیت و حقیقت عمل کردن را فرقه می نامیم و این انحراف از واقعیت  می تواند در همه جا، همه بخش ها، همه افراد، گروه ها و تفکرها نمود به…