تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

پاسداری

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-22

يكي ديگر از ره‌يافت‏هاي كاهش نفوذ فيزيكي، حراست و نگهباني است. ‏همان‏گونه‏ كه در گذشته عنوان گرديد يكي از عناصر و اركان حفاظت، بازيگران حفاظت مي‏باشند و در هر اقدام حفاظتي دو بازيگر اصلي وجود دارد؛ بازيگر مدافع كه هدفش دفاع در مقابل بازيگر…