تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

پنجمین نشست تاریخ روابط خارجی

متن سخنرانی دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه

پرداختن به مباحث مهم با پیشینه تاریخی و عمیقا اثر گذار بر سرنوشت ما و نسل های آینده، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تصحیح سیاست گذاری؛ تحول رویکردی و سر انجام تغییر عملکردی است. از این رو، باید فرصت گفتگو درباره موضوع مهمی چون سرنوشت جامعه…