تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

کرکره ها

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-20

شناخت و به‌کارگیری صحيح موانع در تأسیسات و اماكن يكي از راهبردهاي با اهميت در حفاظت تأسیسات مي‏باشد  ‏موانع يك حالت بازدارنده يا تأخيري براي فرد يا افرادي كه قصد ورود غيرمجاز به صورت پنهاني يا آشكار (عنفي و مسلحانه) داشته باشد را دارد