تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

گردشکری

گردشگری موسیقی

گردشگری موسیقی یکی از مهم ترین دست آورد های گردشگری فرهنگی است. تلفیق گردشگری و موسیقی مي تواند به عنوان يك فاكتور انگيزشي براي يك مقصد خاص عمل كند. گردشگری موسیقی از گونه های تجربه محور است که با دارا بودن اصالت، هویت و بستر تعاملات…