تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرضیه ضیغمی

تورم و زایش 35 نابسامانی

نگاهی به اسیب هایی که تورم می تواند به اقتصاد کشور وارد سازد

0

تورم و زایش 35 نابسامانی

تورم؛

تورم چه نوع  آسیب هایی  را می تواند به اقتصاد کشور وارد ساخته و در نتیجه رفاه و اسایش مردم را در معرض خطر قرار دهد.

عامل ساختاری دراقتصاد ایران، متأثر از بودجه ‌و سیاست های اقتصادی کشور! با منشأ استقراض – دولت ها ازبانک ها-، نتیجه سیاست  چاپ پول بدون پشتوانه! که بالنتیجه‌، موجبات کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم وغارت عمومی ( به اصطلاح قانونی و اقتصادی ) عامه می شود.

جایگاه بالای وجود تورم ! خود عامل بسیاری از نابسامانی ها، چون امور ذیل الذکر می باشد

۱- کاهش و فرار سرمایه گذاری داخلی وخارجی

۲- کاهش و تعدیل اشتغال و فرارسرمایه و مغز و مهارت از کشور

۳- افزایش دلالی غیر مولد و گران ساز کالا و خدمات!

۴- تضعیف امّید به آینده ، وعامل ایجاد نارضایتی ها و آشوب ها و رفتارهای فرا وغیر قانونی! منبعث از وخامت اقتصاد و درآمد و هزینه ها

۵-ایجاد و تقویت فواصل طبقاتی افتصادی

۶-ناترازی درآمد هزینه دولت و مردم ، در اداره امور و نیاز ها

۷- برهم خوردن نظام استقرار و مهاجرت ها در داخل! و…

۸-آثار منفی بررشد اقتصادی و تحقق بودجه و برنامه

۹-فشار نابود کننده ، بر طبقات پائین اقتصادی

۱۰- افزایش جرایم و بزهکاری درجوامع

۱۱-کاهش تقاضای اجناس تولیدی به جهت کاهش قدرت خرید

۱۲- کاهش ارزش پول و غارت شدگی! در صادرات نیز واردات و گردشگری خارجیان «و مسافران از کشور بخارج»

۱۳- بی ثباتی در پرداخت بدهی دولت

۱۴- افزایش اخذ و تنوّع مالیات ها ! جهت مقابله با کسری قطعی

۱۵-افزایش مفاسد اداری و توزیعی و… به بهانه تامین هزینه ها و…

۱۶-گسترش شدید شهرنشینی و مهاجرت ها و حاشیه نشینی

۱۷-تضعیف منزلت انسانی درجهت تأمین حداقل معیشت

۱۸- تضعیف کیفیت گرایی در تولید و خدمات و تجارت

۱۹- افزایش چند شغلی و..،

۲۰- کاهش ارتباطات جمعی خانوادگی ، هزینه ساز

۲۱- قطع انواع خدمات حمایتی دولتی ( و مردمی خانوادگی)

۲۲- تضعیف سیاست های خانواده ساز – و ازدواج و فرزند آوری-

۲۳- رشد حبابی قیمت ها

۲۴-درمان گریزی ! به جهت (انباشت مخارج درمان و دارو)

۲۵-تشدید رکود

۲۶- افزایش انواع آثار رکود و تحریم بواسطه تورم

۲۷- کاهش عمق‌ و کیفیت فعالیت های فرهنگی ، آموزشی

۲۸- کاهش ارزش دارایی ها

۲۹-افزایش بی انضباطی دولت ها در جابجایی بودجه ای و مدیریتی

۳۰-ضرورت افزایش حقوق و دستمزد و آثار دراز مدت منفی این رویکرد( هر چند بناچار!)

۳۱-رواج مشاغل کاذب ( غیر قانونی یا غیر اقتصادی نیز مالیات ناپذیر و…)

۳۲- افزایش مددجویی

۳۳- ناتوانی در پرداخت های بیمه ای ( اجتماعی ، درمانی ، دارویی، اقتصادی غیرمکفی)

۳۴-ناتوانی درپرداخت بدهی ها و گرفتار شدن به نظام قضاء و زندان و…

۳۵- پدیده آزمون و خطای به اصطلاح مدیریت تورم با نتایج مخرب فردی اجتماعی و اقتصادی آنها

 

ابوذر ( ایرج) ندیمی

دکترای کسب وکار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.