تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور رده

مبارزان قبل از انقلاب اسلامی

نود چهار نوع از شکنجه های عصر پهلوی-6

ششمین قسمت شکنجه های عصر پهلوی  به موضوعاتی مربوط می گردد که حتی  خواندن آن نیز عرق شرم بر پیشانی  هر انسان آزادی خواه می نشاند و این سئوال را در ذهن متبادر می سازد چرا  رژیمی که خود را در دروازه های تمدن بزرگ می دانست چنین رفتارهایی نسبت…

نود چهار نوع شکنجه درعصر پهلوی-1

این دوره نمایانگر دستگاه سیاه جنایتی است که هزاران نفر از دلیر مردان و تقریبا پانصد نفر آنان از شیر زنان بوده است را در چنگال خود گرفته و رنجی فراوان ایجاد کرد که سیاه تر از آن نمیتوان یافت...به قلم دکتر مهیار خلیلی