تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور رده

کتاب

مهارت های نرم

یکی از چالش های پیشروی جوامع مختلف، دانش آموختگانی هستند که فاقد مهارت لازم در رویارویی با مسائل زندگی هستند که همین امر آنان را در مواجهه با مشکلات روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر نموده است.

تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050

مهارت روزنامه نویسی نیز در نگارش این کتاب به کار آمده و نثر شیرین و جذابی برای انتقال مفاهیم آن به کار رفته به گونه ای که اثری همزمان «ژورنالیستی، علمی و روشنفکری » نوشته شده است. به عنوان نمونه سخن گفتن از آزادی به عنوان یک ارزش در این…

خاطرات جاسوس انگليسي در کشورهای اسلامي

جاسوس انگليسي در اين خاطرات از مأموريتش به كشورهاي مصر، عراق، ايران، ... و هدفش از اين مأموريت كه جمع آوري اطلاعات كافي به منظور جستجوي راه هاي درهم شكستن اراده مسلمانان و نفوذ در کشورهای اسلامی بوده، پرده بر می دارد و از مسائلي كه در اين…