تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

اختلالات

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-12

اصل اول از اصول اساسي حفاظت تأسیسات اصل «قانون‌مندبودن است» لازمه كار در يك سازمان حفاظتي وجود و دانستن اختيارات قانوني و قوانين جاري و آيين كيفري در حوزه ماموريت‏ هاي محوله است و عدم آگاهي و رعايت موازين قانوني در اين كار مي‏تواند عواقب…