تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

بدبینی

نگاهی تفسیری برکتاب: گفتار در روش درست راه بردن عقل

دکتر ابراهیم اخلاصی پژوهشگر و محقق نگاهی بر کتاب گفتار در روش درست راه بردن عقل اثر دکارت انداخته و معتقد است این کتاب یک اثر زیبا و بی نظیر فلسفی است که در سال 1637 منتشر شده است و بعدها در ایران توسط محمد علی فروغی در 136 صفحه ترجمه و…