تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

بی رحمیِ

رحمت نیاوردند

🖊حکایت بیست و هفتم از باب سوم گلستان سعدی...؛ درباره بی رحمیِ مردم روزگار...!🖊             🍀قسمت هشتم🍀