تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

تبلیغات هوشمندانه

قاچاق و ویژگی های آن (بخش پنجم)

در باب قوانین بالادستی و رویکردهای ارزشمند رهبری نظام که در سطور پایانی بخش چهارم این نوشتار مورد اشاره قرار گرفت؛ تأکید می‌گردد متأسفانه در برآورده نمودن این انتظارات در حوزه اجرا و اعمال قوانین در چارچوب پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و…