تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

ترکیه

ایران در نگاه دیگران -1

1-آیا ایران همانند عربستان و ترکیه شرکایی برای خود در آفریقا یافته است؟ 2- سیاست «بدون توافق ایران بدون بحران» بایدن ناپایدار است. 3- اتحادیه عرب -سوریه و نفوذ ایران