تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

رخنخ

انجمن حجتیه در شکل جدید

انجمن حجتیه در شکل جدید..(حجتیه اقتصادی، حجتیه سیاسی، حجتیه امنیتی، حجتیه اشتغال، حجتیه اداری، حجتیه اعتقادی، حجتیه مردمی، حجتیه علمی، حجتیه دینی و فتوایی و ...،) حضور می یابد.