تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

عشق

بُتِ ساقی

"بُتِ ساقی"...؛ که در این بیت، "عاشقِ مخمور و مهجور" سراغ او را می‌گیرد...؛ ترکیبِ غریبی...، فراهم آمده از دو کلمه‌ی بُت و ساقی است...؛ ترکیبی که در مجموعه‌ی غزلیات حافظ، تنها یک بار و فقط در همین بیت مورد استفاده قرار گرفته...؛ و در معنا و…

مال و جاه

حافظ اَر بر صدر ننشیند...، ز عالی‌ مشربی است...! عاشقِ دُردی‌کِش...، اَندر بندِ مال و جاه نیست

‌بکوش خواجه و از عشق بی‌ نصیب مباش

"نصیب" را "بهره"...؛ و به طور خاص، "بهره وافر از امورِ مفید و سودمند" معنی کرده اند...! اینکه بهره گیری از عشق، نیازمند "کوشش" است یا نیازی به تلاش ندارد...، مطلبی محلّ بحث و گفتگوست، چرا که خودِ لسان الغیب در بیتی به ظاهر دوگانه، می…

خاکیانِ عشق

🖊به نظرم ترکیبِ خاکیانِ عشق...، معنا و مفهومی فراتر از معنایِ افتادگی و تواضع دارد...، زیرا در هیچ یک از مراحلِ مسیرِ عشق...، تکبّری وجود ندارد تا نیازمندِ تواضعی باشد...!