تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

فرقه

آشنایی با فرقه و جریان ها2

مختصر اینکه فرقه ماسونری یا فرقه جهل و جنود جهل، فرقه اعظم و اول دنیا بوده و در قسمت های مختلف سیاسی، فرهنگی، صنعتی، اقتصادی و غیره فعال بوده و کل شاکله حکمرانی دنیا را در دست دارد و در ایجاد ساختارهای بنیادین و همچون  شطرنج بازی ماهر در…

آشنایی با فرقه و جریان ها1

در ابتدا باید دانست فرقه یعنی بروز نابهنجاری و خلاف جریان درستی و نیکی حرکت کردن است. لذا در یک کلام خلاف واقعیت و حقیقت عمل کردن را فرقه می نامیم و این انحراف از واقعیت  می تواند در همه جا، همه بخش ها، همه افراد، گروه ها و تفکرها نمود به…

بررسی احوال و آثار برجسته ی عارف بزرگ خواجه یوسف همدانی

خواجه یوسف همدانی در دوره ای می زیست که مصادف با حاکمیت و استقرار سیاست های مذهبی دولت های غزنوی و سلجوقی و تسلط طریقه اشعری بود. طریقه اشعری در اصول عقاید و گرمی بازار تعصب و تنگ نظری در زمینه دانش و فکر باعث شده بود که تصوف هم حال و هوای…