تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

پدافند

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-23

فريب عمل يا اعمالي است كه در فعاليت‏هاي ضداطلاعاتي به‌منظور جلوگيري از كسب اطلاعات صحيح از وضعيت موجود اجرا مي‏شود و تعمداً اطلاعات گمراه‌كننده در اختيار حريف قرار مي‏دهند تا حريف را به خطا انداخته و ناآگاهانه تصميمي‏ در جهت تامين منافع…

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-5

حفاظت از منظر شكلي مفهومي سيال دارد كه با نگرش ‏هاي متفاوت و بر اساس ارزش ‏هاي متنوع مورد توجه قرار مي‏گيرد ولي از نظر ماهوي همه نسبت به اهميت حفاظت به ‏عنوان يك مولفه موثر در ايجاد امنيت اتفاق نظر دارند هر چند كه «اقدامات حفاظتي» از نظر…