تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

گفت و گو

اصالت صلح و گفت و گو و واکاوی ابعاد آن در اندیشه و عمل پیامبر اکرم (ص)

ابلاغ هر پیامی مستلزم بستر سازی، ایجاد فضای تعامل و شنیدن سخن مخاطبان است. تعامل با مخاطب به گونه ای است که همزیستی مسالمت آمیز و مداراجویانه در گفت و گوی حق محورانه شرط بقای آن تلقی شود. بر این اساس تعامل پیامبر(ص)، در عرصه ی رسالت، مبتنی…