تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور رده

فن اوری های روز

هوش مصنوعی و امنیت ملی در اسرائیل-4

در این قسمت به کاربردهای گسترده هوش مصنوعی در صنایع نظامی و غیر نظامی (اسرائیل و آمریکا)  و فناوری های که توسط هوش مصنوعی پشتیبانی شده یا آن را پشتیبانی می کنند اشاره می گردد. مطالعه این بخش به کلیه علاقه مندان به این دانش توصیه می شود.

هوش مصنوعی و امنیت ملی در اسرائیل-2

توسعه هوش مصنوعی همراه با پیشرفت هایی در زمینه های فناوری و علمی دیگر مانند محاسبات ابری، داده های بزرگ، روباتیک پیشرفته و خودروهای خودکار رخ داده است و به نظر می رسد این پیشرفت ها در آینده نزدیک دنیای ما را تغییر خواهند داد.

هوش مصنوعی و امنیت ملی در اسرائیل-1

برای اسرائیل  هوش مصنوعی یک حوزه بسیار مهم است، زیرا اسرائیل  در حال حاضر یکی از کشورهای پیشرو در توسعه خویش بوده و با توجه به قدرت اقتصادی تا حد زیادی متکی به صنعت فناوری پیشرفته است؛ با توجه به اینکه این فناوری پتانسیل کمک به مقابله با…