تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرضیه ضیغمی

شناخت مدیریت جهان 1

1

شناخت مدیریت جهان  1

مقدمه:

همه افراد باید بدانند در چه جهانی زندگی می کنند و باید مطلع باشند که  چگونه به صورت یک قطعه در پازل کل صفحات آن قرار دارند. برای اینکار بایستی ابتدا درک کلی از سابقه و تاریخ نحوه مدیریت کشورها را بدست آورند.

سپس با این نگاه و درک ملی به سایر مباحث سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، مذهبی، انقلابی و تولیدی، خدماتی، اداری، صنعتی و ….. مسائل جاری در دنیا را دنبال کنند. لذا برای افزایش درک واقعیت قدرت و هرم قدرت و سبک مدیریت آن به طرح موضوعات زیر پرداخته تا به عبارتی به فهم بهتر نقشه قدرت جهان و همچنین فهم نقشه ی قدرت ایران، دست یابیم.

شناخت مدیریت جهان  1

بیوگرافی و سابقه قدرت در جهان

هرم قدرت جهان، براساس قدرت در شرق جهان باستان یا به نوعی هرم قدرت در ایران قدیم  صورت گرفته است، یعنی وحدت در کثرت و کثرت در وحدت همگانی و با پادشاهی که دارای صفات خوب و باشکوه و یکتا پرست بوده، و در مفهوم جدید امروزی آن به نوعی مظهر حاکمیت مذهبی متجدد شده دنیا با پذیرش تمام افکار و عقاید و سلایق گوناگون، در ابعاد گوناگون بوده و به نوعی حاکمیت الهی را پیاده نموده و بقیه را در این چارچوب به بازی می گرفته است.

اما این هرم قدرت به مرور زمان از ریل و چهار چوب خود خارج گردید  و به سبک یگانه پرستی و تثلیث در ایران باستان (یعنی خدا، شیطان و جنگ بین خوبی و بدی)  به معنی ارانها(خوب ها) ، و انیران ها(بدها)، در  مصر به شکل حاکمیت فرعون ها نمود داده شده و سپس به صورت استحاله شده فر و پادشاهی فراعنه و شیطان پرستان و شیطان شکل گرفته است…(در این هرم، تمام ساختارهای جهانی ابتدا باید به سمت، باورهای کتاب آسمانی حرکت کند و بقیه مراتب قدرت بایستی سرسپردگی و تابعیت را در خود ایجاد نمایند و زمین را آماده پذیرش و تعبد این نوع حاکمیت و حاکم نمایند، به نوعی حاکمیت جهل و حاکمیت عقل در خدمت جهل، یعنی زشتی های زیبا برای همگان،).

اما برای شناخت اولیه این هرم ها، باید سه گونه هرم را در نظر بگیریم.

این سه گونه هرم همانا هرم قدرت جهان هستند و مابقی عناصر قدرت باید ذیل آنها فعالیت کنند.

شناخت مدیریت جهان  1

اولین بخش از هرم قدرت

گونه اول از هرم قدرت خود دارای شش بخش است که به شرح ذیل توصیف می شوند.

بخش ایران باستان هرم جهان….

برای درک هرم های جهان باید به نحوه شکل گیری جهان براساس هرم نور و آموزه های ایران باستان و تغییر آن با نمادهای هرم تاریکی مصر و فراعنه پرداخت و سپس آن را در لوای شاکله مسیحیت و کاتولیسم بررسی نمود. در ایران باستان، به آئین مهر آغازین یعنی بسط عدالت و خیر همگانی و مهر همگانی اشاره شده است. و لذا در این مفاهیم، جانشینی این مهر آغازین، شرح داده شده و در مسیحیت این جانشینی با پاپ مقدس و صریر مقدس، نمود داده می شود و در ایران باستان به نام سوشیانس و حاکمیت پادشاهی از جنس نور از سمت آن تجلی یافته است شناخته گردیده است.

همچنین در ایران باستان، به مفاهیم فریدون، ریگ ودا، مهریاسک، اوستا، آئین مهر هیتی، و… اشاره شده و با انتقال این مفاهیم و مضامین به مصر؛ شاکله مفاهیم جدید تشکیل هرم قدرت جهان عوض گردید و استحاله شده در شیطان پرستی شکل گرفت .

به طور نمونه می توان از شکل گیری فرعون در مصر نام برد، در ایران باستان «فر» به معنی شکوه، «عون» به معنای مالکیت گفته می شد، بنابراین فرعون یعنی «صاحب فر و شکوه و فرهمندی برای حکومت» ولی این معنا توسط فرهنگ مصر، «فرعون»، به حاکمیت افرادی که با استثمار و استعمار و کبر و غرور بر دیگران سلطه داشتند، منتقل گردید. و به مرور زمان این گونه حاکمیت فردی در کاتولیسم مسیحیت نیز تجلی پیدا کرد.

هر چند در زمان پیدایش فرعون در مصر موسی کلیم(ع) در مقابلش ظاهر گردید، ولی در عین حال در همان ایام  حضور حضرت موسی(ع) ، به دلایل مختلف زشت ها، زیبا جلوه داده شدند و نمرودها، و فرعون ها در اشکال دیگری همانطور زنده مانده اند. (برای مثال می توان گفت در زمان حیات موسی (ع) بشریت در میان یهودیت با پدیده گوساله سامری مواجه گردید که خود مظهر جهل و ثروت و سو تبلیغات بود.)

همچنین سایر مباحث ایران باستان، توانست به شکل دیگر، سایر مفاهیم تمدن غرب و حاکمیت جهان و اداره آن را به وجود بیاورد.

در اینجا به سه نمونه اشاره میگردد:

الف. بعد از سه گانه توحیدی ایران باستان یعنی خدا، شیطان و خوب، بد و جنگ آنها، شاهد سه گانه های توحیدی خدا، مسیح و روح القدس در مسیحیت و سه گانه توحید، نبوت و معاد در مسلمانان هستیم که برخی از آنان با مفهوم تشکیک روبرو شده و به نحوی مفاهیم الهی را در چارچوب مفاهیم زمینی به شرک منتهی نموده است، چرا که عدم درک بنیان هاي الهی و حکمت در مجرای سایر بخش ها می تواند تحریف را به وجود آورده و شاکله جدیدی را به خود اختصاص دهد.

ب. اهورا مزدا در ایران به مرور زمان به صورت هوروس، و شیطان تجلی پیدا کرد و زروان جنگ بین این دو را نمود دادند.

ج. میترا، پیمان با خدا، جای خود را به پیمان با شیطان داد و تحت عنوان حنیف بودن در برابر این تسلیم به صورت پیمان ابراهیم شکل گرفت که هم اکنون نمونه ان را در معادلات سیاسی و اقتصادی یهودیت با برخی کشورهای منطقه، می بینید. پیمان هایی چهارگانه که پیمان با خدای کاتولیسم، پیمان با رسولان کاتولیسم،  پیمان با حاکمیت پاپ و پیمان با مردم.

از همین رو در قرون گذشته و معاصر تمام ساختارهای جهان براساس این ساختارها تقسیم بندی گردیدند؛ تا منافع این طیف جهانی و گردانندگان جهان تامین گردد و ابزارهای مالی و سیاسی و اقتصادی طوری طراحی شود که این شاکله را حفظ  گردد، لذا برای فهم جهان امروز نیازمند فهم ایران باستان و اسلام هستیم.

شناخت مدیریت جهان  1

دومین بخش از هرم قدرت

گونه دوم، در این بخش آموزه های کاتولیسم براساس؛ عکس آموزه های ایرانی و اسلامی، باید انجام شود، یعنی آئین یکتاپرستی ظاهری مصر باستان، آئین مهر مصر باستان، تثلیث مصری، اورایرس و هوروس، ایسیس، ومد نظر است .

مثلا در این آموزه ها؛ ربا باید آزاد باشد، در هرم پائین تر مسئول ایجاد  معامله پول و در برابر پول و ایجاد سود پول و در هرم های پائین تر تئوری های اقتصادی مبتنی بر آن و ایجاد ایسم های متعدد و سایر،  یعنی هزاران دستور ضد مذهب ایران باستان و اسلام و شیعه داده می شود و بقیه اجرا می کند، یعنی آموزه ها، عقاید، باورها، و ابواب مسیحیت در باب کفر و توحید… و جهل و عقل… اخلاق و ضد اخلاق مسیحی و حاکمیت کامل پاپ، و به نوعی شاکله فقه مسیحی و به نوعی سازنده افکار و باور بقیه عقاید شده و در زیرمجموعه گونه دوم قرار می گیرند، و همچنین در هرم دوم مسئولیت این مجموعه اینست؛ که نباید بگذارند دین و علم ترکیب شود، حکومت درست علمی، دینی و عدالت شکل بگیرد، به بردگی بردن انسان در کلیسا و مذهب توسط یک عده افراد فاقد علم و بیسواد و جاهل و دوری کننده از علم و دین صورت می گیرد، عدم وجود آزادی بشر با علم و عدالت و شایستگی،  و به نوعی بسط جهل در مقابل حکمت، و بسط ترس در مقابل شجاعت و بسط ناپاکی در برابر پاکی،  به نوعی قوای ضد قوای انسانی،  قوه عاقله،  قوه شهویه، قوه غضبیه، به بیان دیگر در دنیا باید با ابزارهای مختلف با این سه قوا (عقل، دین و علم) مخالفت شود.

شناخت مدیریت جهان  1

سومین بخش از هرم قدرت

بخش سوم هرم، عبری کردن باورهای مصر باستان و یهودی سازی افراطی،  تمام باورها و عقاید و رفتارها باید به سوی عبری مصری و فراعنه ساخته و پرداخته شود. حتی تمام باورها و عقاید مردم دنیا با هر دین و مسلک در این چارچوب باید جهت داده شود و تحت عنوان اسرائیلیات، در همه جهان نمود پیدا ‌کند، جهان؛ تجدد دینی مصری و فراعنه است یعنی شیطانیسم (جهانی سازی صهیونیزم)

شناخت مدیریت جهان  1

چهارمین بخش از هرم قدرت

بخش چهارم هرم،  مسیحیت مصری شده و یهودی شده مصری و یهودیت و مسیحیت عبری و مصری، و شیطانی است.

شناخت مدیریت جهان  1

پنجمین بخش از هرم قدرت

بخش پنجم هرم، کلیسای کاتولیک،  و سازمان ها و یهودیان و مسیحیان وابسته به آنها و مسلمانان تغییر افکار داده شده وابسته به آنها می گردند.

ششمین بخش از هرم قدرت

 

بالاترین بخش هرم به عنوان پاپ و سریر مقدس، حاکمیت کامل و مطلق پاپ بر امورات انسان ها در دنیا است. در این بخش امپراطوری روم باستان و وارثان آن امپراتوری تحت عنوان صریر مقدس مد نظر قرار دارند.

نکته،  آنچه آورده شد اصلی ترین  گونه از هرم جهان است و بقیه هرم ها براساس این هرم تقسیم بندی می گردند و کارکرد آنها در این قسمت ها قرار می گیرند، حاکمیت مقدس کاتوليک جهان و ساختارهای منشعب از آن. برجهان حکمروائی می کند. اکنون این هرم توانسته است ساختار قدرت خود را به صورت واحدها، دوایر و ساختارها شکل داده است. که باید آن را شناخت، باید اذعان نمود کل ساختارهای جهان زیرمجموعه سازمان جهانی پاپ مقدس بوده و یا تحت نظر او  پاپ مقدس فعالیت می کنند و وظیفه حفظ این قدرت ایجاد حلقه پیمان جهانی، و ادامه حلول تاریکی مقدس فراعنه را دارند.

ادامه دارد…

سیدمنصورمحمدی کچپی

مدیریت اندیشکده نخبگان طلوع

خرداد 1403

 

1 نظر
  1. سیدمحمدجواد می گوید

    سلام
    سپاس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.